Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Branntakst

Eiendom: Christiania, Grændsen gnr. 384, 385

Forrige · 224 av 1378 · Neste

År: 1797
Eier: Assessor Jørgen Wilhelm Brochmann
Gateadresse: Natmandsgaden
Verdi: 2500
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Originalkilder: Digitalarkivet
Originalkommentar: Ejeren Assessor Brochmann var tilstæde og havde Intet at erindre.
Notat:

Bygninger

LN Type Verdi Beskrivelse Merkelapper Attributter
1 Hovedbygningen 1900 1. Hoved-Bygningen staaende inde udi Gaarden af Bindingsværk med halv Steen forblindet, med et nu tilføyet Stykke af Grundmuur, 2 Etager, med hvelvede Kielder under, og Steen-Tag, Bryggerhuus, Skorsteen og Bagerovn, med indmuret Kobber-Brygge-Pande. I denne Bygning findes nu 12 Værelser med 4re tre Etagers, 7 dobbelte og 1 enkelt Jern Kakkelovn, af Værelserne 3 gibsede under Loftet, og samme ellers deels betrukne deels panelede, Kiøkken med Skorsteen, og Spisekammer, 33 Fag Vinduer til alle Sider, overalt i meget forbædret Tilstand, taxeret for - 1900Rd
2 Bygningen 230 2. Laftebygningen i Gaarden paa vestre Side er nu i Grund nedreven og i sammes Stæd igien opført en Bygning af Bindingsværk 1 Etage udmuret til Løkken, til Gaarden derimod beklædt med Bord og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket indrettet til Fadbord og Spisekammer Laave og Lahde, Hestestald, og Reedskabs-Kammer, samt Fæehuus, oven over Lofterum, 6 Fag smaae Vinduer til Løkken og 3 Fag til Gaarden, alt nyt og i bedste Stand for - 230Rd
3 Vinkelbygning 220 3. Ligeleedes er den paa østre Side forhen staaende Lafte-Bygning aldeeles nedtagen, og derimod af nye opsat i Nord og Øst langs Natmandsgaden en Vinkel-Bygning af Bindingsværk, beklædt med Bord og malet, samt med Bord og Tagsteen tækket, 1 Etage Høj, indrettet til Vognskuur, Veedskiul, 3 Boder, Lillehuus og Møgbinge, Portrum til Løkken, 3 Fag Vinduer, taxeret for - 220Rd
4 Hovedbygning 150 4. Paa søndre Side noget henne fra Hoved-Bygningen er opført en nye Bindingsværks Bygning udmuret, beklædt med Bord samt med Bord og Tagsteen tækket, uden paa Bordklædningen mahlet, 1 Etage Høj, indrettet til Drengestue, Rullebod, og Vaskehuus med Skorsteen, 2de enkelte Jern Kakkelovne oven over Lofterum, for - 150Rd